Gedegen advies over milieustraat basis besluitvorming gemeenten

Een quick scan, locatie-onderzoek of een haalbaarheidsonderzoek. Gedegen advies is de basis voor een goed onderbouwde besluitvorming van gemeenten. Dit blijkt uit een serie blogposts dat het blog Care4Circulair maakte samen met de Modulo-experts die vanuit hun jarenlange ervaringen uitleggen hoe dat in de praktijk werkt. Daarbij is er ook aandacht voor het inspecteren van milieustraten en advies over frequent onderhoud met als resultaat op de lange termijn een positief effect op de onderhoudskosten.

Quick scan brengt verbeteringen snel in beeld

Quick scan milieustraten Modulo Milieustraten Care4Circulair
De routing en logistiek op de milieustraat zijn twee van de onderwerpen die aan bod komen in een quick scan die Modulo in relatief korte tijd uitvoert.

Een bestaande milieustraat in kaart brengen om op basis daarvan advies op te stellen. Dat is de essentie van een quick scan. ‘We brengen de situatie in beeld. Denk aan beschikbare medewerkers, in te zamelen fracties, bezoekersaantallen, toegangssysteem en de routing. We benoemen knelpunten en adviseren over mogelijke verbeterpunten, zoals een snellere doorstroming door invoering van een pasjessysteem, een duidelijke route-aanduiding of herinrichting van de milieustraat. We nemen in onze inventarisatie ook toekomstige ontwikkelingen mee, zoals een te verwachten stijging van de bezoekersaantallen en de bijdrage die de milieustraat levert aan de VANG-doelen om grof huishoudelijk afval verder te verminderen. Ook betrekken we de circulaire ambities bij het advies, zoals uitbreiding met een inzamelpunt voor de kringloop, zegt Doke van Niekerk, manager advies en realisatie. ‘Van onze bevindingen maken we een rapportage met knelpunten en verbeterpunten voor de korte en lange termijn, inclusief financiële consequenties. Aan de hand daarvan kan de gemeente per onderdeel zelf keuzes maken. Vrij snel nadat een Modulo-expert de situatie heeft opgenomen, brengen we al advies uit. Daarom is het ook een quick scan.’

Meer weten? Lees dan: quick scan brengt milieustraat en verbeterpunten snel in beeld.

Locatie-onderzoek weegt scala aan factoren

Voorbeeld van een milieustraat en gemeentewerf op één locatie in De Wolden.

Welke locatie voldoet optimaal aan alle wensen en eisen van een gemeente. Die vraag wordt beantwoord in een locatie-onderzoek dat Modulo uitvoert. Daarvoor brengen we een scala aan factoren in beeld, zegt Michiel van Wickeren, adviseur circulaire economie bij Modulo Milieustraten. ‘We hebben meer dan tien jaar ervaring met circulaire milieustraten en weten daardoor waar we bij het ontwerpen en bouwen tegenaan kunnen lopen. Omdat we die expertise meenemen in het locatie-onderzoek, krijgen gemeenten altijd een weloverwogen advies, inclusief mogelijke aandachtspunten.’ Als voorbeeld noemt hij een adviesvraag van een fusiegemeente waarvoor Modulo de mogelijke locaties in kaart heeft gebracht voor een milieustraat en gemeentewerf op één locatie. ‘We hebben op basis van de wensen en eisen van de gemeente een functioneel programma van eisen opgesteld. Dit resulteerde in een grove indicatie van het aantal vierkante meters dat nodig is om de nieuwe gemeentewerf en milieustraat op dezelfde locatie te realiseren. Om het daadwerkelijk locatie-onderzoek te doen, hebben we de beschikbare kavels met elkaar vergeleken in een zogeheten locatiematrix. Na een akkoord op het locatie-advies gaan we naar de volgende fase in het adviestraject. Dat bestaat behalve uit het technisch programma van eisen, ook uit de schetsontwerpen en een begrotingsraming voor de investering. Mede daardoor kan een gemeente al in de beginfase de besluitvorming baseren op gedegen onderbouwde feiten en cijfers.’

Meer weten? Lees dan ook: locaties nieuwe milieustraat op basis van matrix vergelijken.

Haalbaarheidsonderzoek schetst scenario’s voor uitdagingen

Haalbaarheidsonderzoek circulaire milieustraat Leiden houtskoolschet functioneel Programma van Eisen 3D-ontwerp Modulo Milieustraten Care4Circulair
Afbeelding: 3D-ontwerp van een van de scenario’s voor de nieuwe milieustraat in Leiden waarvoor Modulo het haalbaarheidsonderzoek uitvoerde.

Mogelijke circulaire functies onderzoeken voor een nieuwe milieustraat.  Dat beoogde de gemeente Leiden met een haalbaarheidsonderzoek dat Modulo uitvoerde. ‘We doen al veel aan afvalscheiding, maar dat is vooral hergebruik van materialen. In lijn met de duurzame en circulaire doelen van de gemeente willen we ook andere mogelijkheden onderzoeken, zoals hergebruik waardoor producten langer in de loop blijven’, zegt Ralph Veelenturf, beheerder inzameling en reiniging. De uitgangspunten voor een circulair centrum vormden samen met andere informatie en de ervaringscijfers van Modulo de input voor een functioneel programma van eisen (PvE). Op basis hiervan zijn een houtskoolschets en een investeringsraming gemaakt. Om in beeld te brengen hoe de milieustraat er uit zou kunnen zien, heeft architect Ruben Merkx een ontwerp in 2D en 3D gemaakt. Het resultaat van deze eerste fase is een rapport dat meerdere scenario’s schetst, aldus Veelenturf. ‘De eenvoudigste is een reguliere milieustraat, het meest uitgebreide scenario een duurzaamheidsplein dat voldoet aan het beoogde circulaire beleid van de gemeente. De voorgestelde circulaire functies zijn zeer reëel en passen ook bij de ambities van de gemeente Leiden. Ambities zijn mooi, maar de uitvoering moet ook financieel haalbaar zijn. Bovendien is de beschikbare ruimte in de gemeente een uitdaging. Leiden is een dichtbebouwde stad waar de komende jaren ook nog nieuwe woningen bij moeten komen.’

Meer weten? Lees dan ook: haalbaarheidsonderzoek duurzaamheidsplein Leiden schetst heldere scenario’s.

Inspectie milieustraat heeft positief effect op onderhoudskosten

Valbescherming digitalisering toegangscongtrole milieustraten inspectie milieustraat Sander Ott Modulo Milieustraten Care4Circulair
Sander Ott, projectleider bij Modulo Milieustraten, bezig met een algemene visuele inspectie die hij uitvoert op basis van een inspectielijst.

De staat van het onderhoud helder in beeld. Dat inzicht biedt een inspectie van een milieustraat. ‘Gemeenten weten daardoor exact welk onderhoud er nodig is. Niet alleen op het moment van de inspectie, maar ook voor de daaropvolgende jaren’ zegt Sander Ott, projectleider bij Modulo Milieustraten, die jaarlijks tientallen inspecties uitvoert aan alle typen milieustraten en depots voor klein chemisch afval. Voor een inspectie controleer ik alle specifieke punten die onderdeel uitmaken van het inspectierapport. Daarvoor loop ik ter plekke punt voor punt alles na, inclusief de vereiste documenten. Een inspectie gaat tot in detail. Zo controleer ik ook of de bewegwijzering en rijroutes voor de auto’s duidelijk zijn. Ook veiligheid is een terugkerend thema. Dat gaat voor alles. Daarom kijk ik ook goed naar de hekwerken en valbescherming rond de containers. ’ Na de algemene visuele inspectie werkt Sander zijn bevindingen uit in een schriftelijke rapportage, inclusief een hersteladvies en foto’s. ‘Dat geeft de algehele onderhoudsstaat van de milieustraat weer van dat moment. Als dat nog niet gebeurt, doe ik ook voorstellen voor jaarlijks onderhoud. De gemeente kan de verwachte onderhoudskosten in de meerjarenbegrotingen meenemen die door het frequent onderhoud lager zijn.’

Meer weten? Lees dan ook: visuele inspectie geeft inzicht in onderhoud en kosten milieustraat.

Meer weten?

Modulo adviseert al jaren over het ontwerpen en realiseren van circualire milieustraten, waaronder een quick scan, locatie-onderzoek, en haalbaarheidsonderzoek. Wilt u meer weten? Kijk dan in de rubriek advies.

Of kijk op de website van Modulo Milieustraten. U kunt ook contact met ons opnemen, telefoon: (035) 5885454.

Of volg het blog Care4Circulair op LinkedInTwitterFacebook of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

 

Meer informatie?