Privacyverklaring

Deze privacyverklaring van Modulo Milieustraten BV (hierna Modulo), ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32124452, is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.modulo-milieustraten.nl en ontvangers van de nieuwsbrief van Modulo. Wij hechten er groot belang aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig en conform de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden te verwerken. In deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en op welke wijze wij gebruik maken van cookies.

Doeleinden

Via de website van Modulo en onze online mailingen worden persoonsgegevens verzameld. Het gaat om persoonsgegevens (NAW-gegevens en contactgegevens) die u zelf aan Modulo geeft door informatie op te vragen, zich te registreren voor een nieuwsbrief of indien u solliciteert naar een functie bij Modulo. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen. Bovendien kunnen uw persoonsgegevens door Modulo worden gebruikt om u op de hoogte te houden van en te informeren over onze dienstverlening, producten of activiteiten.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine stukjes informatie die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser van uw computer of mobiele apparatuur waarmee u onze website bekijkt om deze cookies op uw apparatuur op te slaan.

Modulo maakt slechts gebruik van functionele cookies, het CSRF-token, dat slechts een beveiligingsmaatregel is ingevolge waarvan formulieren veilig naar een server kunnen worden gezonden. Omdat het functionele cookies betreffen is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen.

Delen van informatie

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden.

Delen via Social Media

Via de website van Modulo heeft u de mogelijkheid om de op de website aanwezige informatie te delen via social media. Indien u hiervan gebruikt maakt wordt u doorverwezen naar de website van de desbetreffende partij (LinkedIn, Facebook, YouTube, Google Maps, Twitter). Deze partij plaatst dan cookies. Meer informatie over deze cookies kunt u vinden op de website van deze partijen. Bij het delen van social media worden door Modulo geen persoonsgegevens verwerkt.

Veiligheid/vertrouwelijkheid

Wij treffen conform de geldende privacywetgeving passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle persoonsgegevens zullen door ons met de hoogste mate van vertrouwelijkheid c.q. geheimhouding worden verwerkt in overeenstemming met dit Privacyreglement en de toepasselijke wetgeving.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het specifieke doel(en) waarvoor ze verzameld zijn, dan wel voor een langere termijn indien geldende wettelijke voorschriften dit vereisen.

Wijzigen van het Privacy & Cookies beleid

Modulo behoudt zich het recht voor om het privacy & cookies beleid aan te passen, daarom doet u er goed aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Uw rechten

Op grond van de toepasselijke wetgeving heeft u het recht op:

Inzage in uw gegevens, rectificatie, aanvullen, beperken of verwijderen van uw persoonsgegevens (tenzij wij verplicht zijn om gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of wij een gerechtvaardigd belang hebben om uw gegevens te bewaren);
Maken van bezwaar tegen het verwerken c.q. gebruiken van uw persoonsgegevens;
Het overdragen van uw persoonsgegevens van ons naar een ander persoon of bedrijf;
Intrekking gegeven toestemming.

Vragen?

Wij verzoeken u om bij de uitvoering van voornoemde rechten, dan wel indien u vragen heeft met betrekking tot dit Privacyreglement, contact met ons op te nemen via e-mailadres info@modulo-milieustraten.nl of via 035 588 5454.